Greek english
  ?anao?unio 84400 ?Unio,
oce.: (+30) 22840 23555, 22840 22435,
eei.: (+30) 6945 191585, 6932 447867, fax (+30) 22840 22436

OceYouia Aeci?i:
oce.: (+30) 210 6531746, 210 6546515,
fax: (+30) 210 6531746
Minos Village Hotel Suites - Spa Minos Village Hotel Suites - Spa Minos Village Hotel Suites - Spa
Minos Village Hotel Suites - Spa
 

Oi ?ieooaeYo ooaenuocia Minois Hotel Suites & Spa an?oeaoae ooci ?Uni, oa i?a aeaoeeeae? oi?ieao?a, oii ?anao?uni, ia oci ?aiYiinoc ?anae?a ia a?e?iaoae oa a?uooaoc aia?ii?o. A?Y?ae iueeo 3?ei. a?u oci ?anieeeU eae 9?ei. a?u oc IUiooa.

A?iae ?oeoiYii oyiouia ia oci eoeeaaee? an?eoaeoiiee?, Y?ae aiaiauea? eae aiaeaeieoea? ia oaaaoiu eae ?niooYnae ooioo a?eoeY?oao oio 40 ?e?nuo aii?eeoiYia aeaian?oiaoa, oio?oao eae o??oea ia iaaUeao aanUioao eae o?Yni?c eYa ooc eUeaooa ? ooii e??i.

A?oU aeaoinaoeei? oy?ie a?u aeaian?oiaoa eae oio?oao i?iniyi ia eaeyoioi uea oa aiyooa eae oeo aiUaeao.

Comfort double (26-32o.i.)

An?oeiioae ooi eouaaei oio ooaenio?iaoio eae Y?ioi ianee? eYa ooc eUeaooa ? ooii e??i. AeaeYoioi eio?eiUee ia uea oa a?ana?ocoa eae iaaUec aanUioa.

 

Superior double (26-32o.i.)
An?oeiioae ooi i?niooeiu iYnio oco ?eo?iao ee Y?ioi iiiaaee? eYa ooc eUeaooa. AeaeYoioi Yia ae?eu ? ayi iiiU enaaUoea, eaia?Y, ona?a?an?a, eio?eiUee ia uea oa a?ana?ocoa eae aanUioa.


Comfort family (28-34o.i.)
Aony?unao oio?oao eaaieeYo aea ieeiaYiaeao eae ?anYao ia o?Yni?c eYa ooii e??i ? ianee? eYa ooc eUeaooa. AeaeYoioi 1 ae?eu ? ayi iiiU enaaUoea, 2 eaia?Yaao – enaaUoea, ona?a?an?a, eio?eiUee ia uea oa a?ana?ocoa eae aanUioa.


Junior oio?oao (28-34o.i.)
An?oeiioae ooi i?niooeiu iYnio oco ?eo?iao oio ooaenio?iaoio ee Y?ioi o?Yni?c eYa ooc eUeaooa. AeaeYoioi 1 ae?eu ? ayi iiiU enaaUoea, eaia?Y, ona?a?an?a eae aanUioa.

Minos Village Hotel Suites - Spa Minos Village Hotel Suites - Spa
Minos Village Hotel Suites - Spa Minos Village Hotel Suites - Spa
Minos Village Hotel Suites - Spa Minos Village Hotel Suites - Spa
Minos Village Hotel Suites - Spa
 

Standard oio?oao (50o.i.)
A??unao Uiaoao oio?oao eaaieeYo aea iaaUeao ?anYao eae ieeiaYiaeao. An?oeiioae ooi eouaaei eae ?niooYnioi o?Yni?c eYa ooc eUeaooa ? ooii e??i. AeaeYoioi o?iiauiUoei ia 1 ae?eu ? ayi iiiU enaaUoea, oaeuie ia 2 eaia?Yaao – enaaUoea, ona?a?an?a, i?Uiei ia ioio?eYna, ?e?nuo aii?eeoiYic eio??ia eae aouoanee? aoe?.


Superior oio?oao (50o.i.)
A??unao eae Uiaoao oio?oao eaaieeYo aea iaaUeao ?anYao eae ieeiaYiaeao. An?oeiioae ooii 1i unioi ee Y?ioi aiaenaoee? eYa ooii e??i eae ooc eUeaooa. AeaeYoioi 1 auiUoei ia ayi iiiU ? Yia ae?eu enaaUoe, oaeuie ia 2 eaia?Yaao – enaaUoea, ?e?nuo aii?eeoiYic eio??ia, i?Uiei eae ayi iaaUeao aanUioao.Grand summer house (70 o.i.)
?nueaeoae aea 2 inioiaeaian?oiaoa ?io an?oeiioae ooi eouaaei ? ooii ?n?oi unioi oio ooaenio?iaoio ee Y?ioi eYa ooc eUeaooa ? ooii e??i. A?ioaeiyi eaaiee? a?eeia? aea ?anYao eae ieeiaYiaeao. AeaeYoioi 2 o?iiauiUoea, eaeeooeeu, i?Uiei eae ?e?nuo aii?eeoiYic eio??ia.

Minos Village Hotel Suites - Spa
Minos Village Hotel Suites - Spa
Minos Village Hotel Suites - Spa Minos Village Hotel Suites - Spa Minos Village Hotel Suites - Spa

?ani?Yo auiao?ui

 • Eaecianei? eaeaneuocoa
 • Room service
 • A?aoea?ao anaii? oceao?iio
 • Oceaunaoc
 • OaoioUn
 • ?nciaoieea?oei
 • Eeeiaoeoiu
 • A?eoon?iaoa a?u iaeaeu oooeeu eaoYi ?io a?eonY?ae oci eae? eoeeioin?a oio aYna eae oci a?iooa? aaeocn?ui ?an??iioao oaeaeiu eae Uiaoi y?ii
 • Iaiiy iaieeane?i Coco-Mat
 

?ani?Yo iaiiai?a?io

 • O?iai??
 • AunaUi iaoaoinU a?u /?nio oi eeiUie ? oi aanianuiei
 • ?nueiuo i?iooYo ia iou?ea ?anaaioeaeU ?niuuioa
 • ?eo?ia ia eaeaooeiu ianu
 • ?aeaee? ?eo?ia
 • Pool bar
 • Aooeaounei «C Aoe?», ia ea?oaneooYo aayoaeo iaoiaaeae?o eio??iao
 

 

 • Thalassa Spa & Gym Centre ?e?nuo aii?eeoiYii ia ?aiUi, oUioia, ??ni aea ?iaueioona, ??ni aea ?aeUnuoc ia eaniaeiuiaiao ia?e?oonao, Jacuzzi eae ??ni aea eana?a?ao iiinoeUo
 • O?anoya?niii aoiiaoo?nei
 • ?e?nuo aii?eeoiYic a?eiooa ooiaaneUoaui ?uncoeeuocoao 60 aouiui
 • Art Gallery
 • ?nuoaaoc ooi Aeaa?eooi
 • ?nciaoieea?oea
 • O?cnao?a ?eoiocn?io
 • ?Uneeiae
Minos Village Hotel Suites - Spa


AEAEEAO ?NIOOINAO
  Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί ειδικές προσφορές.   Minos Village Hotel Suites - Spa ?anaeae?...
Minos Village Hotel Suites - Spa Cianiici?a Uoeico (ci/i?a, i?iao, Yoio):  
Minos Village Hotel Suites - Spa Cianiici?a aia??ncoco (ci/i?a, i?iao, Yoio):  
Minos Village Hotel Suites - Spa ?uoa Uoiia;
Minos Village Hotel Suites - Spa Iiiiaoa??ioii:
Minos Village Hotel Suites - Spa email:
  Ociaioeeu: Aaaaeuea?oa uoe Y?aoa anUoae
  ouooU oi email oao ?nioiy a?iooa?eaoa oc
  ounia. AeaoinaoeeU, ea a?iae aayiaoi ia
  ooaea? a?Uiococ.
Minos Village Hotel Suites - Spa Iauo:
Minos Village Hotel Suites - Spa ?uec:
Minos Village Hotel Suites - Spa OE:
Minos Village Hotel Suites - Spa ??na:
Minos Village Hotel Suites - Spa OceYouii:
Minos Village Hotel Suites - Spa Fax:
Minos Village Hotel Suites - Spa O?ueea/Ueei:
?niae?iaoa ooci a?iooie? oio aeo?iaouo oao; eeee aa?!


Iaiiai?a?a   ?Unio – iaiiai?a?a   ?Unio – oio?oao   ?Unio – aeaian?oiaoa   ?Unio – aeaiii?   Spa ooci AeeUaa  


Aea oci a??ocic eooioae?aa oio Minos Village Hotel Suites & Spa, eeee aa?
©2012 clickhere.gr, All rights reserved
Minos Village Hotel Suites - Spa